Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

iphone JAILBREAK we UNLOCK

dostlarym... iphone bilşimiz ýali ios sistemasinda işleýär we daşary ýurtlarda satylýan iphonelaryň 2 görnüşi bar :
1. FABRIC UNLOCKED (kontraktly)
2. LOCKED (kontraktsyz)
Bu ýazýan temam 2.görnüşe degişli, ýagny software(ultransn0w) ýada hardware(gevey)unlocky gerekli bolan iphonelara degişlidir. JAILBREAK we UNLOCK näme?
- Bilşimiz ýaly JAILBREAK (JB)- apple storedaky käbir pully programmalarynyň mugt wersiýasyny cydia storedan edinmek üçin gerekli bolan software programmadyr. JB tötänleýin ios bilen baglanyşyklydyr.
- UNLOCK bolsa, tötänleýin baseband (bb) bilen baglanyşyklydyr.
- Baseband näme? BB - iphone'yň modem firware diýip atlandyrylýan ios serisiniň nomeri. Muny aňsatlyk bilen SETTINGS>GENERAL>ABOUT menýusyny açyp MODEM FIRMWARE ýazýan nomeri telefonyň bb-sidir.
Meselem: iphone 4 ios 5.0.1 bb 02.10.04 bir telefona JB gurmak üçin (http://jailbreak-me.info/) saýtyndan iphone 4 ios 5.0.1 diyip gozlemeli... unlock gurnmak üçin ýene-de şol saýtdan BB-iňizi ýazyp barmy ýokmy barlap görmeli...
BELLIK: unlock gurmak üçin ilki bilen JB gurmaly bolýar. Sebabi software unlocky cydia storedan almaly bolýar.
Eger-de siziň telefon detallaryňyza görä software unlock entek çykmadyk bolsa, onda hardware unlock gözlemeli bolýarsyňyz. Iň meşhur hardware unlock bolsa, bilşimiz ýaly GEVEY-dir. Ýöne Gewey hem BB bilen dogrydan baglanyşykly. Hemme BB-ler üçin unlock berip bilenok. Şonuň üçin iphone update (täzeleme) etjek wagtyňyz, eger-de 2.görnüş iphone ulanýan bolsaňyz, onda BB-i gorap täzelemelisiňiz. Ýogsam unlockyňyzy ýitrersiňiz, iphone-yňyzy wagtlaýynça (haçana çenlidigi hem belli däl) ipod edip ulanmaly bolarsyňyz.
Bu maglumatlardan peýdalaň. Soragyňyz bar bolsa, aşakda ýazyň !!!
EsQeudero
ios 5.1 ucin gevey nirede bar ?
anyk bilemok, yone ULTRA GEVEY barmysyn diyip esidipdim... internetden gozlap gor...
EsQeudero