Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Kemine. Garyplyk

<p>Günde müň gussam bar ýüz elem bilen,<br /> Derdimiň baryndan beter garyplyk,<br /> Soragy men boldum, gaygy-gam bilen,<br /> Gelip düşdi, hatar-hatar garyplyk<br /><br /> Pany dünýä zynat bilen, harç bilen,<br /> Ýüregim maddadyr, bagrym berç bilen,<br /> Wadasyz şum ölüm, bergi, borç bilen,<br /> Ýylba ýyldan gaýym tutar garyplyk<br /><br /> Iýmesem, içmesem mydarym ötmez,<br /> Bürenip ýatmaga kararym ýetmez,<br /> Günde müň kowalasam, baýlara gitmez,<br /> Goş basyp, duşumda ýatar garyplyk<br /><br /> Tapypdyr her ýerden ýeke ikini,<br /> Çekipdir biline gaýyş çekini,<br /> Alypdyr eline daşly sokyny,<br /> Ýadaman, depämden urar garyplyk<br /><br /> Ýylba-ýyldan meniň müflisim çykar,<br /> Garybyň ýüzüne kim gülüp bakar?<br /> Ýaryşsam ýüwrükdir, goreşsem ýykar,<br /> Oýnasam, oýnumda utar garyplyk<br /><br /> Bir sözüm bar, saňa aýdaýyn Durduly,<br /> Sakalym gyrawly, murtym burjyly,<br /> On bäş köpük bile, otuz gürjüli-<br /> Gykuwlap, yzymdan ýeter garyplyk<br /><br /> Seýl etmedim sähralarda, çöllerde,<br /> Mestana gezmedim uly illerde,<br /> Bir bilbildim saýramadym güllerde,<br /> Ýar zeýnimi garar-gatar garyplyk<br /><br /> Kemine diýr, geler bir gün şum ölüm,<br /> Kimsäge-toý baýram, kimsäge zulum,<br /> Giýylma, ynjama, sabr eýle köňlüm,<br /> Gelipdir, bir zaman öter garyplyk</p>
LTP-i-klyk
  muny halady.
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 04:17