Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Bir gün agşam

<p>bir gün agşam bir yaş oglan dürbinden, gonşy jayda eşigini çalşyp duran gyzy synlap durupdyr, ertesi irden oglanyn gapysy kakylya, we bir gyzyn sesi:</p>
<p> -sen agşam men kalgotkamy nirde çykaranymy görmedinmay? -diyipdir.</p>
LTP-i-klyk
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:23