Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Mowzuk: kanun

Meylis Turkmen
Harby gulluk baradaky täze kanun 2013
Ýazan:
Täze kanuna görä, Türkmenistanda harby gullugyň möhleti iki ýyl. Saglygy harby gullugyň talaplaryny kanagatlandyrmaýan ýigitler ýa-da beýleki bir döwletlerde harby gulluk borjuny ýerine ýetirenler, yl...