Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Белый Нигер
Meniñ bilen söyüşermiñ?
Bu soraga bir gyz mashgalanyn berip biljek jogaplary ve asyl manylary: 1. Bu bolmaz ve men gynanyan, yone hayysht dost bolup galaly (isleyan zadyn mumkin dal, yone yanymda bol, meni oye getirjek, aly...
Meylis Turkmen
wagt sarp etmek
Ýazan:
Durmuşdan: Bir gün bir adam ishden ýadow,giç öýüne gelýär we gapyda 5 ýashly oglunyñ garashyp duranyna syny düshýär. - Kaka,senden byrzat sorasam bolýarmy? - Elbetde.Näme boldy? - Kaka,sen näçe pu...
Tegler: durmush
Hayasyz
duys goryan yokmay?
Ýazan:
Duys yordurmak isleyanler asak yazsynlar, yone bir sert bilen yoryandyryn, duyshunizi aytmakanyz ertir.comda haysy nik bilen tanalyandygnyzy aytmaly ...
Myrat Türkmen
putin
Ýazan:
Soranmyş bir türkmen Putina bakyp: MTC setini oñaryp bersene, Putin hem diýenmiş gaşyny çytyp: Bolmajak zady soramasana. Goşgy:Awtory nabelli....