Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Белый Нигер
Meniñ bilen söyüşermiñ?
Bu soraga bir gyz mashgalanyn berip biljek jogaplary ve asyl manylary: 1. Bu bolmaz ve men gynanyan, yone hayysht dost bolup galaly (isleyan zadyn mumkin dal, yone yanymda bol, meni oye getirjek, aly...
Merdan Seyıtberdıyew
Merdan Seyitberdiyew
Türkmenabatly barmy ...
Hayasyz
duys goryan yokmay?
Ýazan:
Duys yordurmak isleyanler asak yazsynlar, yone bir sert bilen yoryandyryn, duyshunizi aytmakanyz ertir.comda haysy nik bilen tanalyandygnyzy aytmaly ...
Myrat Türkmen
putin
Ýazan:
Soranmyş bir türkmen Putina bakyp: MTC setini oñaryp bersene, Putin hem diýenmiş gaşyny çytyp: Bolmajak zady soramasana. Goşgy:Awtory nabelli....
Meylis Turkmen
wagt sarp etmek
Ýazan:
Durmuşdan: Bir gün bir adam ishden ýadow,giç öýüne gelýär we gapyda 5 ýashly oglunyñ garashyp duranyna syny düshýär. - Kaka,senden byrzat sorasam bolýarmy? - Elbetde.Näme boldy? - Kaka,sen näçe pu...
Tegler: durmush