Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Ihlas Nobatovich
Turkmen Paspordy bilen Vizasyz gidip bolyan dowletler
Türkmenistanyn zagran pasporty bilen şu döwletlere viza aformlyat etman (vizasyz) gidip bolyar: -Georgia -Indonesia -Malaysia -Philippines -Barbados -Ecuador -Haiti -Gambia -Namibia -Samoa -Antigua an...
Kerim Berdijanow
kimin habary bar?
salam ildeşler... yewropa yurtlaryna yada amerika yaly yurtlara stipendiyaly okuwa wagtlayyn (1yyl ya 6ay) goyberyan programmalar bar... sholar yaly programmalaryn birine nadip ilteshmelidigini bilyan...
Dawud Genc
Daşary Ýurt Diplomalarynyň Ykrary
Ýazan:
Öz hasabyna daşary ýurtlarda okap gelen türkmenistanlylar özleriniň bilimleri baradaky resminamalaryny ykrar etdirmeli bolýarlar. Türkmenistanda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň beren diplomlaryny y...
Dawud Genc
DÖWLET OKUWLARYNYŇ ÝYLLYK NYRHNAMASY
Ýazan:
TÜRKMENISTANDA AÇYLAN TÖLEGLI DÖWLET OKUWLARYNYŇ ÝYLLYK NYRHNAMASY Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti - 4700 manat(1650 Dollar) [AŞGABAT ŞÄHERI] Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwer...
Dawud Genc
Firmalar üçin Kanun
Ýazan:
Ýaňy ýakynda çykarylan täze bir kanuna görä Türkmenistandaky ýörgün firma, magazin we dükanlara adam ady goýmak gadagan edildi. Bu düzgüne boýunça täze açyljak firmalaryň ady adam ady bolup bilmeýär. Ş...
Meylis Turkmen
Turkmenistanda jay oy satyn almak
Ýazan:
Turkmenistanda sonky dowurde gurlushyk sektory osya! Esasanam Turkmen firmalaryn ish etmesi ucin dowlet komek hem edip bashlady! Gysgaca munyn dowlete getirjek girdeyjileri hakynda sizin bilen pikir a...
Meylis Turkmen
Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?
Ýazan:
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem hadysda:“Şübhesiz siz sizden öñküleriñ yzlaryna garyş-garyş eýerersiñiz. Hatda olar hažžyg...
Meylis Turkmen
Harby gulluk baradaky täze kanun 2013
Ýazan:
Täze kanuna görä, Türkmenistanda harby gullugyň möhleti iki ýyl. Saglygy harby gullugyň talaplaryny kanagatlandyrmaýan ýigitler ýa-da beýleki bir döwletlerde harby gulluk borjuny ýerine ýetirenler, yl...
Allaberdi Tashliyev
Polat Alemdar Kaka boldy!
Essalowmaleykim mahriban dostlar we watandaşlar men Kurtlar Vadisi serialynyn hayrany bolaral size bir habary yetirmegi makul bildim. Kurtlar Vadisinin baş gahrymany bolan Polat Alemdar. Nagehan Kaşikç...
Dawud Genc
TmMedrese Yazgylaryndan Derleme
Ýazan:
Sorag: Çorek ursun, duz usrun diymek, ya-da käbe and içmek günämi. Jogap: Käbä, Pygambere, duza, çörege we başga mahluklara kasam etmek şirkdir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem bu ba...
Ihlas Nobatovich
Palwan Halmyradow - Aýnam (Aýdym Sözleri) (Lyrics)
Palwan Halmyradow - Aýnam Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim gelsene, göwnüm s...
Murat Saparow
Size sorag
Ýazan:
Tanalýan bir firmanyñ başlygy işe girmek isleýänlere bir sorag sorapdyr we soraga iñ makul jogaby beren adamy işe alypdyr. Bu soragda dogry ýada ýalnyş jogap diýen bir zat ýok diñeje pikirlenip göräým...
Tmboy
Birbal. "Jadyly daş"
Ýazan:
Bir gün agşamlar patyşa Birbaly hem ýanyna alyp, gezelenje çykypdyr. Olar gidip baryşlaryna gürrüñe gyzyp, Madhýa bazaryna ýetenlerini hem duýman galypdyrlar. Bazarda islän zadyñ bar ekeni. Bazarlyk ...
Tmboy
Berdi.K. "Ogulbike"
Ýazan:
Meýhana men mestiňden, messana, Ogulbike, Hem ülpeti dostuň men, diwana Ogulbike, Hoş reftaru-hoş güftar, dürdäne, Ogulbike, Adyň bilen aşna men, bigana, Ogulbike, Bir ýorganu-bir ýassyk, döwrana, Ogu...
Dawud Genc
Turkmenler Etniki Toparmy ? Milletmi?
Ýazan:
Biz - türkmenler, etniki toparmy ýa-da tutuş bir milletmi!? Elbetde millet ýöne... Bu temany 12-nji ýanwara gabatlap açmagymyň simwoliki manysynyň bardygyny öňünden ýatladyp gürrüňe başlasym gelýär. ...