Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Tmboy
Magtymguly. "Alnyñda"
Ýazan:
Nä günüñe şat bolar sen, adamzat, Sansyz hatar ahu-zarlar alnyñda. Niçik takat kylar bir müşt toprak, Ýedi dowzah atly narlar alnyñda. Biwepada bäş gün bolan şadyña, Aldanmagyn, ol gün düşer ýadyña. ...
Tegler: magtymguly, gosgy
Tmboy
Ependi (türk). Аýalymdan adyny sorap näme edeýin!
Ýazan:
Aýaly bilen aýrylyşmak üçin Hoja kazyhana barypdyr. Kazy onuñ aýalynyñ hem-de aýalynyñ kakasynyñ adyny ýazmagy mürzesine tabşyrypdyr. Ol Hojadan aýalynyñ adyny soraýar welin ol: -Bilemok- diýip joga...
Tmboy
Birbal "Gülmelimi ýa-da aglamaly?"
Ýazan:
Günlerde bir gün Akbar patyşanyñ köşgüni örän oñat edip bezäpdirler. Eýrandan mertebeli myhmanlaryñ gelmegine garaşylýar ekeni. Olar Delä gelip, patyşa bilen duşuşyga garaşypdyrlar. Hemmeler ýygnany...
   muny halady.
Tmboy
Kerim.G "Gaýtarma"
Ýazan:
Begenerdik atasy öýne gelende, Gynanardyk gaýyn öýne gaýdanda, Obamyzda bir gaýtarma gyz bardy, Onda-da ne gaýtarma! Görmegeýdi. Asyllydy. Alçakdy. Ykbal bu üç bagty berenok hemmä. (Kä ikisin berip, b...
  we   muny halady.
Dawud Genc
Turkmen Futboly ösýärmi?
Ýazan:
Soňky wagtlar eger-de Türkmen futboly bilen ýakyndan-daşdan gyzyklanýan bolsaňyz eşidensiňiz, Türkmen futbolynda bir neme gymyldy hereket bolup başlady. Ilki bilen, FK Balkan futbol toparyň başyna kes...