Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Tmboy
Magtymguly. "Alnyñda"
Ýazan:
Nä günüñe şat bolar sen, adamzat, Sansyz hatar ahu-zarlar alnyñda. Niçik takat kylar bir müşt toprak, Ýedi dowzah atly narlar alnyñda. Biwepada bäş gün bolan şadyña, Aldanmagyn, ol gün düşer ýadyña. ...
Tegler: magtymguly, gosgy
Tmboy
Ependi (türk). Аýalymdan adyny sorap näme edeýin!
Ýazan:
Aýaly bilen aýrylyşmak üçin Hoja kazyhana barypdyr. Kazy onuñ aýalynyñ hem-de aýalynyñ kakasynyñ adyny ýazmagy mürzesine tabşyrypdyr. Ol Hojadan aýalynyñ adyny soraýar welin ol: -Bilemok- diýip joga...
Joker
Hasap manady
Ýazan:
Hasabymyzdaky manatlar name peydasy bar, bilyan barmy?...
Joker
Täze Türkmen Saýt
Ýazan:
Salam gadyrly adamlar. Men size bugün bir sany ýaňy ýakynda açylan tm saýt hakda aýtmakçy.Saýt www.Mugtyna.com. Mugt Türkmen aýdym, surat, telefon üçin programma we oýun alyp bilersiňiz(skaçat ). Wide...
Tmboy
Birbal "Gülmelimi ýa-da aglamaly?"
Ýazan:
Günlerde bir gün Akbar patyşanyñ köşgüni örän oñat edip bezäpdirler. Eýrandan mertebeli myhmanlaryñ gelmegine garaşylýar ekeni. Olar Delä gelip, patyşa bilen duşuşyga garaşypdyrlar. Hemmeler ýygnany...
   muny halady.