Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Ihlas Nobatovich
Palwan Halmyradow - Aýnam (Aýdym Sözleri) (Lyrics)
Palwan Halmyradow - Aýnam Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim gelsene, göwnüm s...
   muny halady.
Murat Saparow
Size sorag
Ýazan:
Tanalýan bir firmanyñ başlygy işe girmek isleýänlere bir sorag sorapdyr we soraga iñ makul jogaby beren adamy işe alypdyr. Bu soragda dogry ýada ýalnyş jogap diýen bir zat ýok diñeje pikirlenip göräým...
   muny halady.
Tmboy
Birbal. "Jadyly daş"
Ýazan:
Bir gün agşamlar patyşa Birbaly hem ýanyna alyp, gezelenje çykypdyr. Olar gidip baryşlaryna gürrüñe gyzyp, Madhýa bazaryna ýetenlerini hem duýman galypdyrlar. Bazarda islän zadyñ bar ekeni. Bazarlyk ...
Tmboy
Berdi.K. "Ogulbike"
Ýazan:
Meýhana men mestiňden, messana, Ogulbike, Hem ülpeti dostuň men, diwana Ogulbike, Hoş reftaru-hoş güftar, dürdäne, Ogulbike, Adyň bilen aşna men, bigana, Ogulbike, Bir ýorganu-bir ýassyk, döwrana, Ogu...
Dawud Genc
Turkmenler Etniki Toparmy ? Milletmi?
Ýazan:
Biz - türkmenler, etniki toparmy ýa-da tutuş bir milletmi!? Elbetde millet ýöne... Bu temany 12-nji ýanwara gabatlap açmagymyň simwoliki manysynyň bardygyny öňünden ýatladyp gürrüňe başlasym gelýär. ...