Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

ржачные фото

15 Iýun 2012 Paýlaşan:
Bu Albomda maňa täsir eden iň gülküli hemde özüm taýýarlan suratlary goýaryn. Görüp baha beriň, dik duran bolsaňyz oturyň, a tak gülüp ýykylyp bir ýeriňiz